Przejdź do treści

Edukaina

Egzamin ósmoklasisty 2024 – co musisz wiedzieć? 

egzamin ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu ucznia, który decyduje o jego dalszej edukacji i przyszłości.

Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i nie można go powtarzać. Dlatego warto dobrze się do niego przygotować i znać wszystkie istotne informacje na jego temat.

W tym artykule dowiesz się, co musisz wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku, który będzie miał kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami. Dowiesz się, kiedy i jak będzie się odbywał egzamin, jaki będzie zakres materiału i jakie będą przykładowe zadania, jak będzie przebiegać ocenianie i kiedy i jak będziesz mógł sprawdzić swoje wyniki.

Zapraszamy do lektury!

Egzamin ósmoklasisty 2024 - Terminy i zasady

Egzamin ósmoklasisty 2024 będzie się odbywał w dniach 2-4 maja, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • język polski: 2 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 9:00
 • matematyka: 3 maja 2024 r. (wtorek), godz. 9:00
 • język obcy nowożytny: 4 maja 2024 r. (środa), godz. 9:00

 

Egzamin będzie trwał 120 minut dla każdego przedmiotu, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który będzie trwał 135 minut. Uczniowie będą mieli do rozwiązania 30 zadań z języka polskiego, 20 zadań z matematyki i 25 zadań z języka obcego nowożytnego. Zadania będą miały formę zamkniętą (testową) lub otwartą (wypracowanie, obliczenie, uzasadnienie). Zadania będą sprawdzały nie tylko wiedzę, ale także umiejętności i kompetencje uczniów.

Na egzaminie uczniowie będą mogli korzystać z następujących materiałów:

 • długopis z czarnym tuszem
 • ołówek i gumka do mazania
 • linijka
 • kalkulator (tylko na egzaminie z matematyki)
 • słownik języka obcego (tylko na egzaminie z języka obcego nowożytnego)

 

Uczniowie nie będą mogli korzystać z żadnych innych materiałów, takich jak:

 • telefon komórkowy
 • smartwatch
 • słuchawki
 • notes
 • podręcznik
 • korektor
 • cyrkiel
 • zeszyt

 

Uczniowie będą musieli przestrzegać zasad egzaminu, takich jak:

 • przybycie do szkoły co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu
 • okazanie dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego)
 • zajęcie miejsca w sali egzaminacyjnej zgodnie z planem
 • nieopuszczanie sali egzaminacyjnej bez zgody nadzorcy
 • nieprzekazywanie ani nieodbieranie żadnych informacji lub materiałów innym uczniom
 • niekorzystanie z żadnych niedozwolonych pomocy
 • niezakłócanie przebiegu egzaminu

 

Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać zasad egzaminu, będą mogli zostać ukarani dyscyplinarnie lub nawet zdyskwalifikowani z egzaminu. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, będą mogli zgłosić się do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w czerwcu. Uczniowie, którzy nie będą zadowoleni ze swojego wyniku egzaminu, będą mogli złożyć wniosek o weryfikację lub odwołanie od wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2024 - Zakres materiału i przykładowe zadania

Egzamin ósmoklasisty 2024 będzie sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zakres materiału, który będzie obejmował egzamin, jest określony w podstawie programowej dla szkoły podstawowej, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Poniżej przedstawiamy główne zagadnienia, które będą sprawdzane na egzaminie z każdego przedmiotu, oraz przykładowe zadania, które pokazują poziom trudności, typy zadań i sposób punktowania.

Język polski

Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzał następujące umiejętności i kompetencje uczniów:

 • czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich i użytkowych
 • analiza i interpretacja tekstów literackich
 • rozpoznawanie i stosowanie środków językowych i stylistycznych
 • tworzenie własnych tekstów pisemnych o różnym charakterze i przeznaczeniu
 • poprawność językowa i ortograficzna

 

Egzamin z języka polskiego będzie składał się z 30 zadań, z czego 20 będzie miało formę zamkniętą (testową), a 10 formę otwartą (wypracowanie). Zadania zamknięte będą polegały na wyborze jednej lub kilku poprawnych odpowiedzi spośród podanych, a zadania otwarte na napisaniu tekstu na podany temat lub na podstawie podanych informacji. Zadania zamknięte będą warte od 1 do 3 punktów, a zadania otwarte od 4 do 10 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie z języka polskiego to 100.

Przykładowe zadania z języka polskiego:

 • Zadanie zamknięte (2 punkty):

 

Przeczytaj fragment tekstu i odpowiedz na pytanie.

Wszystko zaczęło się od tego, że mama kupiła mi na urodziny książkę. Nie była to zwykła książka, lecz taka, która przenosiła czytelnika do świata opisanego na jej stronach. Wystarczyło tylko wyobrazić sobie, że się tam jest, a książka sama otwierała się na odpowiednim rozdziale. Była to niesamowita przygoda, która pozwalała mi poznać różne kraje, kultury i ludzi. Nie mogłem się od niej oderwać i codziennie czytałem ją przed snem.

Jak nazywa się taki rodzaj tekstu, który przenosi czytelnika do innego świata?

 1. A) fantastyka B) reportaż C) bajka D) opowiadanie

Poprawna odpowiedź: A) fantastyka

 • Zadanie otwarte (6 punktów):

Napisz list do kolegi lub koleżanki, w którym opowiesz mu lub jej o swojej ulubionej książce. W liście powinieneś lub powinnaś:

 • podać tytuł i autora książki
 • przedstawić głównych bohaterów i fabułę książki
 • wyrazić swoją opinię o książce i uzasadnić ją
 • zachęcić kolegę lub koleżankę do przeczytania książki

 

List powinien mieć od 120 do 150 słów i być napisany poprawnie pod względem językowym i ortograficznym. List powinien zawierać zwroty grzecznościowe i formułę zakończenia.

Przykładowy list:

Droga Aniu,

Z okazji Dnia Książki chciałam Ci napisać o mojej ulubionej książce, którą niedawno przeczytałam. Jest to “Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Znasz tę książkę?

Jest to opowieść o małym chłopcu, który mieszka na małej planecie z jedną różą. Pewnego dnia postanawia on opuścić swoją planetę i odwiedzić inne światy. Podczas swojej podróży spotyka różne postacie, takie jak król, biznesmen, latarnik czy lis. Każda z nich uczy go czegoś o życiu, miłości i przyjaźni.

Uważam, że ta książka jest piękna i mądra. Pokazuje, że najważniejsze rzeczy są niewidoczne dla oczu i że trzeba zachować w sobie dziecinne spojrzenie na świat. Lubię też styl pisania autora, który jest prosty, ale pełen poetyckich obrazów i symboli.

Bardzo polecam Ci tę książkę, bo myślę, że Ci się spodoba. Jest to książka dla dzieci i dorosłych, która daje wiele do myślenia i wzruszenia. Możesz ją pożyczyć ode mnie, jeśli chcesz.

Daj mi znać, co o niej myślisz, gdy ją przeczytasz. Czekam na Twój list.

Pozdrawiam serdecznie,

Twoja Kasia

Egzamin ósmoklasisty 2024 - Ocenianie i wyniki

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku będzie oceniany według nowych kryteriów, które mają na celu lepiej odzwierciedlić poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Ocenianie będzie polegało na przyznawaniu punktów za poprawne rozwiązanie zadań, a następnie przeliczaniu tych punktów na oceny procentowe i punktowe. Oceny procentowe będą wyrażać procent zdobytych punktów z maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na egzaminie z danego przedmiotu. Oceny punktowe będą wyrażać liczbę punktów zdobytych na egzaminie z danego przedmiotu. Średnia ocena z egzaminu będzie obliczana jako średnia arytmetyczna ocen punktowych z trzech przedmiotów.

Skala ocen na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku będzie następująca:

 • 0-29% – niedostateczny (1)
 • 30-49% – dopuszczający (2)
 • 50-69% – dostateczny (3)
 • 70-84% – dobry (4)
 • 85-94% – bardzo dobry (5)
 • 95-100% – celujący (6)

 

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki egzaminu na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) lub w szkole, w której zdawali egzamin. Wyniki będą dostępne w czerwcu, po zakończeniu egzaminu poprawkowego. Uczniowie będą musieli podać swój numer PESEL i kod dostępu, który otrzymają od dyrektora szkoły, aby zalogować się na stronie CKE i zobaczyć swoje wyniki. Uczniowie będą mogli również pobrać lub wydrukować zaświadczenie o wyniku egzaminu, które będzie potrzebne do rekrutacji do szkoły średniej.

Uczniowie, którzy nie będą zadowoleni ze swojego wyniku egzaminu, będą mogli złożyć wniosek o weryfikację lub odwołanie od wyniku. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy nie doszło do błędu w obliczeniu punktów lub w przypisaniu oceny. Odwołanie polega na złożeniu zażalenia na nieprawidłowości w organizacji lub przeprowadzeniu egzaminu. Wnioski o weryfikację lub odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminu, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). OKE będzie rozpatrywać wnioski i informować uczniów o wynikach weryfikacji lub odwołania.

Podsumowanie

W artykule dowiedziałeś się lub dowiedziałaś o najważniejszych informacjach dotyczących egzaminu ósmoklasisty, który będzie się odbywał w dniach 2-4 maja 2024 roku. Dowiedziałeś się lub dowiedziałaś, że egzamin będzie miał kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, takich jak nowy harmonogram, nowe zadania i nowe kryteria oceniania. Poznałeś lub poznałaś terminy i zasady egzaminu, zakres materiału i przykładowe zadania z każdego przedmiotu, sposób oceniania i wyniki egzaminu. Otrzymałeś lub otrzymałaś także praktyczne porady i wskazówki dotyczące przygotowania się do egzaminu i radzenia sobie ze stresem. Mam nadzieję, że artykuł był dla Ciebie pomocny i interesujący. Życzymy Ci powodzenia na egzaminie ósmoklasisty! 😊