RODO

img

POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie usług jest Jacek Kłodnicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JRK JACEK KŁODNICKI,  NIP 9462222509; REGON 142296358 (dalej: „JRK”).
 2. Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych jest Adam Żyśkoprowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Adam Żyśko Consulting z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, NIP: 5213799679, REGON: 368579288 używającym do swej działalności portalu o nazwie „ActiveNow” (dalej zwanym: „ActiveNow”)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
   • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
   • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
   • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
   • tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne JRK),
   • marketingu bezpośredniego,
   • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
   • wsparcia obsługi,
   • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4. W związku z powyższym JRK jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

 1. podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b),c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.;
 2. podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług JRK a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usług. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez JRK;
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 4. dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi administratora w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych;
 6. Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe „ActivNow”, w celu wykonania na rzecz Pani/Pana  usługi dostępu do portalu ActiveNow umożliwiającego zapisy i obsługę spraw organizacyjnych zamówionych w JRK usług. Informujemy, iż po udostępnieniu danych osobowych ActiveNow w celu określonym powyżej staje się on odrębnym administratorem danych osobowych.
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.